28
сеп-2018

METROPOLA U KOMŠILUKU

Bukurešt, koga mnogi nazivaju mali Pariz, jedan je od najlepših gradova Evrope. Građevine po kojima je Bukurešt poznat su: Trijumfalna kapija, izgrađena po uzoru na istovetnu imenjakinju u Parizu, Rumunski ateunum i Palata pravde, kao i nekadašnja kraljevska palata, koja je danas pretvorena u Muzej umetnosti. Palata Parlamenta je posebna priča za sebe, svojom veličinom i impozantnošću nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ono što je posebno zanimljivo je da je Bukurešt utemeljio Vlad Drakula (vlaški vojvoda, poznat po tome što je tokom svoje vladavine navodno sprovodio surove metode u odbrani od osmanskih osvajanja). Bukurešt je poznat po brojnim parkovima, od kojih je najpoznatiji park Cișmigiu sa svojim romantičnim veštačkim jezerom. Kao i u svakom drugom istorijskom gradskom jezgru, i u bukureškom se nalaze brojni restorani sa tipičnom domaćom hranom. Najpoznatiji rumunski specijalitet je mamaljuga, jelo slično kačamaku.

Program putovanja:

1.dan (30.12.2018): NIŠ-BUKUREŠT

Polazak iz Niša oko 23:00h sa dogovorenog mesta (raspitati se u agenciji o tačnom vremenu i mestu polaska 2 dana pred put). Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa usputnim zadrzavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.

2.dan (31.12.2018): BUKUREŠT

Dolazak u Bukurešt u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje centra grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), bivše zdanje Senata, crkva Kreculesku, Saborna rumunska pravoslavna crkva… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za pripreme za doček Nove godine. Individualni doček Nove godine na nekom od trgova, u nekom od restorana…. Noćenje.

3.dan (01.01.2019): BUKUREŠT-BRAN-BUKUREŠT

Doručak. Nakon doručka fakultativno odlazak do jednog od najpoznatijih dvoraca u Rumuniji-dvorca Bran odnosno dvorca grofa Drakule. Obilazak dvorca sa vodičem, slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Bukurešt u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za pripremu za reprizu Nove godine. Noćenje

4.dan (02.01.2019) BUKUREŠT-SNAGOV-BUKUREŠT

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Srbiju ili  fakultativno odlazak do manastira Snagov, koji se nalazi na istoimenom jezeru i gde je sahranjen čuveni Vlad Cepeš (Grof Drakula). Obilazak manastira, slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima.Vožnja kroz Rumuniju, Bugarsku i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.

5.dan (03.01.2019): BUKUREŠT-NIŠ

Dolazak u Niš u kasnim večernjim/ ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima i stanju na putevima. Kraj usluga

Cena aranžmana 99€ po osobi

U cenu aranžmana je uračunato:

prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu putovanja
-smeštaj u hotelu 2*/3* u Bukureštu na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama
– razgledanje Bukurešta sa vodičem
-usluge licenciranog vodiča/pratioca grupe tokom putovanja
-troškovi organizacije i realcizacije putovanja

 

U cenu aranžmana nije uračunato:

-ulaznice za lokalitete
-individualni troškovi putnika
-međunarodno zdravstveno osiguranje
-fakultativi obilasci:

*Obilazak manastira Snagov – 10€ po osobi
*Obilazak dvorca Bran-25 po osobi

Napomene u vezi fakultativnih izleta: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

Način plaćanja:
-uplata avansa 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak duga najkasnije 10 dana do početka aranžmana

uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu banca Intesa

*U slučaju promene na monetarnom  tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

Opšte napomene:

 • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu
 • Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu
 • Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu
 • Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNOPreporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade
 • Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA
 • Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon
 • Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
 • Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
 • Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku
 • Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne
 • Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partneraž
 • Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta
 • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)
 • VAŽNOMaloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije
 • Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor
 • U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put
 • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec