27
сеп-2018

MAKO BANJA

MALA, ALI LEKOVITA

Mako | Wellness & Spa                               

 (Udaljenost od Beograda 259 Km)                                                                                  

Mako je manji grad na jugu Mađarske, poznat po mnogim atraktivnim građevinama, internacionalno poznatog arhitekte Makoveca. Banja Hagymatikum nalazi se u centru mesta Mako i predstavlja remek delo organskog građevinarstva, otvorena je 2012. godine i ima izuzetnu ambijentalnu vrednost. Mako danas posećuje sve veći broj turista iz Srbije.

Mako | Termalna voda

Mako je poznat po svojoj termanoj vodi kao i blatu. Ova lekovita voda i blato koriste se u lečenju bolesti zglobova, neuralgija, atrofije mišića i ginekoloških upala

Mako | Banja i Wellness Centar

Hagymatikum Furdo je relativno nov banjski kompleks, jedinstvenog arhitektonskog rešenja. Hagymatikum je podeljen na nekoliko delova:

Bazeni sa lekovitom tamnom vodom, unutrašnji sa toplom vezom sa spoljašnjim delom bazena. Preporučuje se boravak od po 20 minuta dva puta dnevno.

Pod najvećom kupolom u obliku cveta nalaze se zabavni bazeni sa masažerima i ležaljkama oko bazena, kao i na spratu koji služi kao terasa za sunčanje. Posebnu atrakciju predstavlja šah bazen (37° C), u kome se pored relaksacije može odigrati i partija šaha.

Kompleks sauna (ima ih ukupno 5 – od toga su dve spoljne u malom ograđenom dvorištu) sa relax zonom i toplim klupama. Posebno je atraktivna finska sauna Kelo, sagrađena od finskog srebrnog bora starog preko 300 godina.

Spoljašnji letnji bazen sa tri tobogana.

Olimpijski bazen za rekretivno plivanje, dubine 1,5 m.

Veliki prostor namenjen najmlađima sa igraonicom za decu svih uzrasta.

Restoran i snack bar.

Mako | Hoteli

Agencija Odeon World Travel u mestu Mako izdvaja iz ponude odličan hotel Grand hotel Glorius **** . Ovo je manji gradski hotel, moderno uređen, smešten u zgradi iz 1920. godine, a nalazi se u centru mesta Mako, od Hagymatikum termalnog centra deli ga pešačka zona. U sastavu hotela je restoran, lobby bar, terasa na krovu sa panoramskim pogledom i privatni parking za goste hotela. Hotel Glorius ima sopstveni manji Spa Centar koji čine mala teretana, relax soba, prostorija za Thai masažu i dve suve saune.

Popusti i doplate:
– Za boravak na bazi usluge nodenje sa doručkom: U pratnji dve odrasle osobe dete do 12 god. besplatno. Treda osoba plada 20€
dnevno.
– Za boravak na bazi usluge polupansion: U pratnji dve odrasle osobe dete do 6 god. besplatno, 6-12 god. plada 11€ dnevno.
Treda osoba plada 39€ dnevno.
– Gosti hotela ostvaruju 20% popusta na kupovinu ulaznica za Hagymatikum Termalni kompleks.
Cena uključuje:
– Zavisno od paketa samo smeštaj ili dodatno 1x ulaz dnevno u Hagymatikum Termalni kompleks.
– Korišdenje hotelskog wellness centra.
– Doručak sa šampanjcem.
– Bade-mantil.
– Parking.
Cena ne uključuje:
– Boravišnu taksu, oko 1€ dnevno po osobi, plada se na recepciji hotela.
Program putovanja:
Prvi dan: Dolazak u hotel, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan: Napuštanje hotela najkasnije do 11:00h.
USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima. Pladanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan pladanja.
Ukoliko aranžman nije pladen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plada prema kursu na dan uplate. U slučaju
poremedaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za nepladeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije upladuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre
polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana
do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u
mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove pladanja za pojedine (promotivne) ponude.
OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašdenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza
aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a mogude je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu
osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju
nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokride svih troškova u roku utvrđenim uslovima
zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajude
kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZE I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvadene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa
viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za
prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava
saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o
smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične
vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU.
Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).
NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobradajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator
putovanja je jedino ovlašden da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
ROK ZA POTVRDU REZERVACIJE JE NAJKASNIJE 2 RADNA DANA OD MOMENTA PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJE.
U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povradaj celokupnog iznosa upladenog avansa.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujude su za obe ugovorne strane

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec