27
сеп-2018

MORAHALOM

SPA I UŽIVANJE

Morahalom | Wellness & Spa Mađarska

Morahalom | Wellness & Spa                (Udaljenost od Beograda 216 km)                                                                                    

Morahalom je malo mesto na jugu Mađarske poznato po banjskom kompleksu Sveti Eržebet. Do mesta i banje Morahalom najbrže se dolazi preko graničnog prelaza Bački Vinogradi (ograničeno radno vreme) ili preko prelaza Horgoš 2. Morahalom se izgledom ne razlikuje puno od vojvođanskih sela, na glavnoj raskrsnici nalazi se manji spomen park, gde je i glavni ulaz u banju. Morahalom je od Segedina udaljen 20 km. Danas je Morahalom sve popularnija destinacija za naše putnike koji su ljubitelji wellness i spa odmora.

 

Morahalom | Termalna voda

Morahalom je pre svega poznat po svojoj termalnoj vodi. Lekovita termalna voda, temperature 39° C,  je tamne boje sa izrazitim mirisom, bogata je jodom, magnezijumom i kalcijumom i pogodna je naročito kod reumatoloških oboljenja. Ova termalna voda je jaka, tako da je maksimalan boravak u vodi 2 puta po 20 minuta u toku jednog dana.

 

Morahalom | Banja i Wellness Centar

St. Eržebet Banja  zauzima površinu od 15000 m2. Osim medicinskih i wellness usluga, gostima su na raspolaganju brojni sadržaji za zabavu i rekreaciju. Ima ukupno 17 bazena, 7 sauna (finska, infra, bio, parna i aromatična), nekoliko restorana i barova, zdravstveni centar i bolnicu u svom sastavu.

Morahalom | Hoteli

Agencija Odeon World Travel, kada je u pitanju Morahalom, iz svoje ponude izdvaja odličan Hotel Colosseum ****superior. Hotel Colloseum se nalazi u centru mesta, uz sam banjski kompleks sa kojim je povezan ograđenim hodnikom. U sastavu hotela je restoran, lobby bar, atrijum bar u okviru koga je izdvojena soba za pušače, internet ugao sa kompjuterom i sto za bilijar. Za najmlađe goste na raspolaganju je prostrana igraonica. Hotel ima sopstveni Wellness Centar koji se prostire na 320 m2 i koji sadrži 6 bazena sa termalnom vodom temperature 32-34° C, 4 saune, salon lepote, sobe za masažu kao i frizerski salon.

Cena uključuje:
– Neograničeno korišdenje hotelskog wellness centra (bazeni, saune, đakuzi, kneipp i slana soba).
– Korišdenje bazena i sauna banje „Sent Eržebet” i na dan odlaska.
– Fitnes centar.
– Wi-Fi.
– Bade-mantil.
Popusti:
– U pratnji dve odrasle osobe dete do 6 god. besplatno bez sopstvenog kreveta, 6-14 god. ima 50% popusta.
– U pratnji jedne odrasle osobe dete do 6 god. besplatno (odrasla osoba plada cenu jednokrevetne sobe), 6-14 god. ima 30%
popusta (odrasla osoba plada cenu iz cenovnika).
– Treda odrasla osoba na upit (plada punu cenu).
Napomena
Tri osobe mogu biti smeštene u standard ili superior sobu (superior soba je veda od standardne, nema razlike u ceni)
Porodice sa dvoje dece mogu biti smeštene u:
– porodične sobe (dve dvokrevetne, spojene vratima između) –obračunava se popust za decu u pratnji jedne odrasle osobe
– deluxe sobe (mogudnost dodavanja 3 pomodna kreveta) – dnevna doplata za deluxe sobu obračunava se na cenu standardne
sobe
Doplate:
– Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 2€ dnevno po osobi (pladanje se vrši na recepciji hotela).
– Ručak 8€ dnevno po osobi.
– Deluxe soba 14€, porodični apartman 35€.
– Doplata za jednokrevetnu sobu 35€ dnevno.
NAPOMENA za sopstveni prevoz: od 01.01.2015. je uvedeno pladanje putarine na deonici Horgoš – Segedin (5000 Ft za godinu dana), tako da
preporučujemo prelaze Bački Vinogradi (radno vreme samo radnim danima 07 – 18h) i Horgoš 2 (radno vreme 07 – 19h) gde se ne plada
putarina.
PREVOZ: Svakodnevni polasci iz Beograda do Morahaloma. Vremena polazaka nisu fiksna, ved se formiraju na osnovu potreba
putnika i njihovih želja. Konkretan dogovor u agenciji.
Cena za jedan pravac 25€, a cena povratne karte 50€ po osobi.
Program putovanja:
Prvi dan: Dolazak u hotel, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan: Napuštanje hotela ili apartmana najkasnije do 10:00h

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima. Pladanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan pladanja. Ukoliko aranžman nije
pladen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plada prema kursu na dan uplate. U slučaju poremedaja na tržištu roba i usluga, organizator
zadržava pravo korigovanja cena za nepladeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije upladuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih
rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u
agenciji.
5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove pladanja za pojedine (promotivne) ponude.
OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašdenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od
otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a mogude je, uz fotokopiju prve strane pasoša,
pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do
iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokride svih
troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog
putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajude kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
VIZE I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvadene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami
upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je
saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba
roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje,
potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi
odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost
putnih i drugih isprava.
Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).
NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana
boravka.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobradajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje.
Organizator putovanja je jedino ovlašden da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
ROK ZA POTVRDU REZERVACIJE JE NAJKASNIJE 2 RADNA DANA OD MOMENTA PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJE
U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povradaj celokupnog iznosa upladenog avansa.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujude su za obe ugovorne strane

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec