PRETRAGA:
26
нов-2018

SANKT PETERBURG

APRIL 2019-AVIO

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan BEOGRAD – ST. PETERBURG. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla“ u 15.00 sati kod šaltera Plana Tours-a broj 705. Let za St.Peterburg (JU
674) u 17.00 sati. Sletanje na aerodrom u St.Peterburgu u 20.45h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Nodenje.
2. dan ST.PETERBURG. Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji stručnog vodiča: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg,
Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Slobodno poslepodne. Nodenje.
3. dan ST.PETERSBURG /PETERGOF/PUŠKIN/. Doručak. Fakultativni program: Petergof – Ruski Versaj, letnju carsku rezidenciju Petra Velikog. Obilazak
Donjeg parka i čuvenih fontana sa 250 pozladenih skulptura. Obilazak uključuje šetnju parkovima, sa veličanstvenim pogledom na Finski zaliv, Kronštat i
Sankt Peterburg. Puškin-Carsko Selo – letnja rezidencija Ekaterine Velike, dvorac i prekrasni park površine 34 km2
. Enterijer dvorca fascinira sjajem
umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300 – godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je
obnova čuvene Dilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Nodenje.
4. dan ST.PETERSBURG /ERMITAŽ/. Doručak. Fakultativni program: Ermitaž, obilazak jednog od najvedih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa
preko 3 miliona eksponata. Njegova neprocenjiva zbirka izložena je u 6 zgrada rasporedjenih na Dvorskom trgu i duž reke Neve. Glavna zgrada je Zimski
dvorac koji je nekada bio rezidencija ruskih careva, a u njegovoj bogatoj zbirci izdvajaju se remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta,
Mikelanđela Buonaroti i drugih. Muzej je poznat i po arheološkoj zbirci, zbirci skulptura, zbirci srednjevekovne evropske umetnosti, ali i po svom
baroknom izgledu i arhitekturi. Nakon obilaska muzeja fakultativno krstarenje Nevom. Nodenje.
5. dan ST.PETERSBURG – BEOGRAD. Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Transfer do aerodroma. Let za
Beograd (JU 675) u 21.35 sati. Sletanje u Beograd u 23.20 sati.

POPUSTI:
Popust za decu 2-12 godina 45 €

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
 avionski prevoz na relaciji Beograd-St.Peterburg-Beograd,
 smeštaj u hotelu 3* u Sankt Peterburgu u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem na bazi 4 nodenja sa doručkom,
 transferi po programu putovanja,
 razgledanja prema programu,
 usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
 aerodromske takse oko 139 evra u Beogradu i St.Peterburgu (koje su podložne promenama i pladaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji),
 međunarodno zdravstveno osiguranje
 boravišna taksa oko 3 € za ceo period boravka (plada se na recepciji hotela),
 ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
 fakultativni izleti i posete.

FAKULTATIVNI IZLETI:
-Ermitaž – 40 evra. (U cenu je uključeno: ulaznica, usluge vodiča i troskovi organizacije).
-Puškin (Carsko selo) i Petergof (Donji park) – 95 evra. (U cenu je uključeno: ulaznica za palatu u Carskom selu, ulaznica za donji park palate u Petregofu ,
autobuski prevoz, usluge vodiča i troskovi organizacije).
– Krstarenje Nevom – 25 eur
*Prijavljivanje za izlete obavezno je prilikom rezervacije aranžmana a placanje izleta 15 dana pre putovanja.
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika. (U slučaju manjeg broja putnika, izleti bi mogli da budu izvedeni uz korigovanje
cene).

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
– Postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama uz blagovremeni upit
– Potrebno je najmanje 25 putnika za realizaciju ovog putovanja
– Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo
putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

MOGUDI NAČINI PLADANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate čekovima građana, do 20.08.2019. godine;
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
4) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate;
5) platnim karticama (Dina,Master,Maestro, Visa, American Expres).
OPSTE NAPOMENE
– Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu
putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.
– Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa
viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude
putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
– U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina,
institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogudnost da neki od sadržaja hotela ne budu u
funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica,
restorana, muzeja… ne rade.
– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni
gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506 / 2010 od 04.03.2010.
Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj
naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje
su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa
broj 300060664 od 28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih
agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:
garancijaputovanja@yuta.rs

 

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec