BLOG CATEGORIES:
PRETRAGA:
10
окт-2019

MALDIVI

2020.

 

INDIVIDUALNA PUTOVANJA

MALDIVI maj i jun 2020.
CENA OD 1.250 EUR
AVIO KARTA + HOTEL PUN PANSION + TRANSFER

Republika Maldivi se nalazi u Indijskom Okeanu.
Ova jedinstvena država sastoji se od 1.190 koralnih ostrva, raspoređenih u dupli lanac od 26 Atola u pravcu
severozapada, raštrkanih na skoro 90.000 km2 . Atoli su sačinjeni od živih koralnih grebena i peščanih sprudova,
koji čine prirodnu barijeru, gradedi jedinstvene lagune. Glavni grad Male, u koji sledu međunarodni avioni, nalazi
se na severnom obodu Atola Male (Kaafu Atol). Na ova ostrva idete kada želite da pobegnete od gradske vreve i
masovnog turizma, kada sebi i dragim osobama želite da organizujete jedinstveno putovanje na kome de sve biti
podređeno odmoru i opuštanju uz sunce i more. Sa prosečnom godišnjom temperaturom od 24 o C do 33o C
idealno su mesto za odmor tokom cele godine. Prema dosadašnjem iskustvu, kišna sezona nije izražena ni u
jednom delu godine.
SEZONALNOST: Sa prosečnom godišnjom temperaturom od 24 o C do 33o C Maldivi su idelno mesto za odmor tokom cele godine.Vreme na
Maldivima se deli na dva primarna perioda, mada ni jedan nije drastično izražen i temperature kao i šanse za padavine su iste većinu dana u
godini. Prema iskustvu, septembar mpže biti nešto kištovitiji, što varira od godine do godine.
VIZA – uz biometrijske pasoše Republike Srbije nije potrebno vaditi vizu unapred. Viza se dobija besplatno na
aerodromu po sletanju za boravak do 30 dana. Potrebno je imati povratnu avionsku kartu i potvrdu rezervacije
smeštaja.

CENA PAKETA PO OSOBI od 1.250 EUR
Primer perioda MAJ/JUN**** ZA SVAKO PUTOVANJE VAŽNOST PASOŠA MORA BITI MINUMUM 6 MESECI OD DATUMA POVRATKA SA PUTOVANJA****
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● putno međunarodno zdravsteveno osiguranje koje možete uplatiti uz aranžman
● fakultativni izleti i individualni troškovi
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan
uplate. Prilikom prijavljivanja I zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se kompletan iznos za avionske karte I
avans 40% za smeštaj, dok se ostatak uplaćuje najkasnije 20 dana pred početak putovanja.
● Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa,
Master, American Express, Maestro i Dina).
● Avio karte je mogude platiti na 3 mesečne rate bez kamate (čekovima)
● Za uplate iz inostranstva dostavljamo instrukcije za plaćanje i po poslatom SWIFT-u možemo da pristupimo
izdavanju karata i fiskiranju hotelskih rezervacija. SWIFT je jedini validan dokaz da je rezervacija plaćena, nalog za
plaćanje nije validan dokument.
●Za individualna putovanja ne mogu se primeniti ugovori sa firmama i administrativne zabrane.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog
zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizator putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu
osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke
troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja
prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska
na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije
ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne
snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemogude ulazak na teritoriju zemalja
Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja
viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim
stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog
razloga, tokom čitavog trajanja putovanja . Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine
od strane Min. turizma Republike Srbije. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine
od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za
slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u
mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada
štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora
putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od
24.01.2019. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd,
ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,
prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od
24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti
upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom
akontacije.

0

 likes / 0 Comments

Arhiva

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec